کلاسهای فوق ممتاز انجمن خوشنویسان در طول سال تحصیلی به صورت یک هفته در میان برگزار می گردد. هنرجویان دوره ممتاز بعد از گذراندن دو سال تحصیلی در کلاسهای دوره فوق ممتاز می توانند با سهمیه ی هنرجوی حضوری در امتحانات پایان دوره شرکت نمایند.

 

برنامه کلاس خوشنویسی دوره فوق ممتاز خط نستعلیق و خط ثلث جناب استاد علی رضائیان:

برنامه کلاس خوشنویسی دوره فوق ممتاز خط نسخ جناب استاد علیرضا بخشی:

برنامه کلاس خوشنویسی دوره فوق ممتاز خط نستعلیق جناب استاد اصغر شریفی:

برنامه کلاس خوشنویسی دوره فوق ممتاز خط ثلث جناب استاد علی ایرانی:

برنامه کلاس خوشنویسی دوره فوق ممتاز خط نستعلیق جناب استاد حامد فقیهی:

برنامه کلاس خوشنویسی دوره فوق ممتاز خط ثلث جناب استاد مجید داستانی:

 

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما